Publicerat 26 mars, 2009

Dialog 2014: Treasures in Leisure

Sammanfattning av diskussionerna som fördes på mötet kring programområdet Treasures in Leisure den 25 mars 2009 på Umeå folkets hus.

Umeå har gått vidare i kampen om att bli utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014. Just nu handlar arbetet bland annat om att fördjupa Umeås ansökan. I juni 2009 ska den vara inlämnad. Beskedet från expertjuryn kommer i september. Ambitionen är att Europas kulturhuvudstad 2014 ska bli ett samverkansprojekt som lyfter fram de nordliga kulturtraditionerna ur ett europeiskt perspektiv. Vi hoppas att kulturhuvudstadsåret ska omfatta många aktiviteter i hela Norrland.

Åtta programområden
Under februari och mars 2009 arrangeras åtta workshops utifrån de föreslagna programområdena. Syftet är bland annat att ge vår ansökan ett mer konkret innehåll vad gäller programmet för kulturhuvudstadsåret.

Ett av programområdena är Treasures in leisure. Det handlar om fritiden för unga och äldre, föreningslivet, idrott och idrottskultur, friluftsliv. Ja allt som berikar våra liv på fritiden. Med det unika fritidsutbud vi har att erbjuda i Umeå vill vi lyfta fram och förstärka kontakterna med Europa och världen, 2014 kommer att vara ett år då vi har möjlighet att visa upp utbudet i Umeå. Evenemang efter evenemang kommer att avlösa varandra vad sägs om seminarier, uppvisningar, symposium av olika slag som sätter Umeå i fokus både regionalt, nationellt som internationellt. Vad har du för idéer för Umeå som kulturhuvudstad 2014?

Diskussioner i fyra grupper
Vid den välbesökta workshopen kring programområdet Treasures in Leisure diskuterade man i fyra olika grupper;

 • Natur och Friluftsliv
 • Idrott projekt
 • Idrott – evenemang och arrangemang
 • Övrig fritidsverksamhet

Nedan följer en sammanfattning av vad de olika grupperna pratade om under kvällen.

Natur och Friluftsliv
Gruppen diskuterade bland annat tankar kring en central skridskobana i Umeå för långfärdsskridsko och fler stadsnära skridskobanor. Varför inte en plogad skridskoslinga på Nydalasjön eller på älven?

Utveckla Umeå med omgivningar som cykelstad.

Utveckla Umeås möjligheter vad gäller jakt och fiske.

Bind samman så många som möjligt av Umeås skidspår.

Koppla ihop Tavelsjöleden med Isälvsleden längs Vindelälven.

Utveckla Umeå till en grönare och vitare stad.

Skapa ett projekt ”Naturkänsla” eller ”Bothnia Nature” som till exempel skulle kunna innehålla;

 • Natura 2000/Umeälvens delta som görs tillgängligt för allmänheten med gömslen, informationsinsatser med mera (möjligt samarbete mellan VOF, UFF Länsstyrelsen med flera).
 • UNESCO:s världsarv Höga Kusten (samarbete Örnsköldsvikvik med flera).
 • Fågelkultur i form av till exempel Tranrum (centralt placerad lokal där tranan presenteras, GPS-märkta tranor, transymposium med mera). En mängd olika delprojekt/aktiviteter finns.
 • Varumärket Mulle (samarbete med Friluftsfrämjandet centralt) .
 • Naturkänsla i form av friluftsliv, pedagogik, upplevelser och allemansrätt samt Naturskolan.

Utveckla Backens odlingslandskap (Anders Enetjärn har fleraintressanta förslag), Umeälvens delta och Umeleden.

Fågelkultur är ett projekt där man lyfter fram en spektakulär fågel (tranan) som i stort sett alla kan höra. Tranan mellanlandar på sin resa till och från Norrland på några platser i Europa. Skapa ett ”tranrum” – utställningar, märkning med GPS för att kunna följa flyttningarna. Skolklasser kan adoptera en trana och sedan följa den samtidigt som detta används i undervisningen inom de olika skolämnena. Ett stort internationellt forskningsseminarium skulle kunna bli kulmen 2014.

Idrott projekt
Diskussionerna i den här gruppen centrerades snabbt kring ett av de projektförslag som Västerbottensidrotten skrivit fram i en tidigare ansökan. Projektet heter ”European Sport Convent” och består av flera delar. Tanken med projektet är att ha ett övergripande tema som genomsyrar de olika arrangemangen som anordnas fram till och under 2014. Det övergripande temat är ”Hållbar idrott” med fokus på värdegrundsfrågor ur olika perspektiv. Projektet innefattar tre övergripande inriktningar, barn/ungdomsidrott, bredd/motionsidrott och elitidrott för att täcka in många aspekter av idrottens breda fält.

Umeå som stad skulle behöva också ”träna” på att arrangera stora nationella och internationella konferenser, internationella idrottstävlingar och idrottsliga prova på-aktiviteter. Genom att genomföra arrangemang under åren fram till 2014 kan man skapa bestående och återkommande arrangemang som förhoppningsvis kan hjälpa till att marknadsföra och utveckla Umeå som idrottsstad. Förslag på aktiviteter:

 • Konferenser kring forskning
 • Konferenser om idrott
 • Idrottstävlingar
 • Prova på-aktiviteter

Konferenser kring forskning 
Varje år fram till 2014 anordnas en konferens med det övergripande temat en ”Hållbar idrott”. Tanken är att dessa konferenser som anordnas på vägen fram till 2014 knyts ihop med en stor forskningskonferens under 2014.
Coachingkonferensen med fokus på barn och ungdomsidrott som genomfördes på IKSU i januari 2009 kan utvecklas och bli en årligen återkommande konferens inom ramen för 2014.
”European association for sociology of sport” är en organisation som årligen anordnar en internationell forskningskonferens. År 2011 är Pedagogiska institutionen värd för arrangemanget och får själva bestämma temat. Det skulle kunna vara ”Hållbar idrott”.
Svensk idrottsmedicinsk förening anordnar årligen kurser och konferenser som skulle kunna ligga i Umeå och gå under temat ”Hållbar idrott”.
”European college of sport science” är en organisation som årligen anordnar en stor internationell idrottsforskningskonferens med inslag av idrottsmedicin, biologi, fysiologi, kost, beteendevetenskap och biomekanik. Denna konferens skulle Umeå kunna ansöka om 2014 och med den knyta ihop de olika konferenserna som anordnats under vägen fram till 2014.

Konferenser om idrott
Idrottskonferenser för aktiva, ledare, föräldrar och andra intresserade som inte är forskningsinriktade utan erfarenhetsbaserade. Temat kan vara ”Hållbar idrott”. De kan med fördel arrangeras i anslutning till forskningskonferenserna för att försöka få forskningen och idrotten att närma sig varandra. Dessa konferenser har som syfte att idrotter ska lära av varandra, bygga upp nätverk inom idrotten och öppna dörrarna för dem som inte redan är idrottsfrälsta.

Idrottstävlingar
Att ansöka om nationella och internationella idrottstävlingar, kanske inte de stora mästerskapen utan att sikta in sig på SM, JEM, JVM eller liknande.
Att utveckla de redan befintliga idrottstävlingarna/turneringarna som anordnas i Umeå.

Prova på aktiviteter
”Sports camp” som anordnas av Västerbottens idrottsförbund kan vara startskottet på ett årligen återkommande evenemang med syfte att locka fler barn och ungdomar till idrotten. Den kommer i år att bestå av en dag men skulle kunna utökas årligen med en dag fram till 2014 och då bestå av en hel vecka med fritids/idrottsaktiviteter av olika slag. Då skulle det kunna vara en vecka som blandas av kultur, idrott och fritidsaktiviteter och eventuellt ha ett internationellt utbyte där barn och ungdomar kan åka till ett annat land eller komma till Sverige under en vecka och prova på deras kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Alla dessa aktiviteter går i ”Hållbar idrotts” anda. Som en utveckling av detta evenemang kan det samtidigt som barnen och ungdomarna provar på aktiviteter finnas möjligheter för föräldrar och idrottsledare att gå på miniseminarier, workshops och föreläsningar med temat ”Hålbar idrott”.

Gruppen diskuterade också barnanpassning av kommunens anläggningar. Det skulle kunna göras fram till 2014 för att under året kunna visa upp en helt barnanpassad idrottsstad gällande anläggningar. Detta för att utgå från barnets bästa, behov och förutsättningar och försöka komma bort från att barnidrotten utformas på vuxenidrottens premisser. Det känns som ett steg mot att leva upp till barnkonventionen när det gäller barnets bästa i fokus. Vad barnanpassning är måste förstås definieras, men det kan vara materiella anpassningar både idrottsligt (exempelvis målburar, bollar, löparbanor) och anläggningsmässigt (exempelvis läktare, toaletter och andra utrymmen). Även skyddsinspektering av anläggningarna kan ingå, liksom möjligheterna att ha en stödperson både för de idrottande barn och ungdomar som vistas i anläggningarna och för ledarna som kan få hjälp på olika sätt. Utifrån ett barnperspektiv som är ett väldigt aktuellt ämne inom idrottsrörelsen känns detta som en bra idé.

Innovationer inom idrotten leder ofta till framgångsrikt entreprenörskap. Ett samarbete mellan till exempel IKSU och Uminova Innovation vore idealiskt.

Evenemang och arrangemang
Umeå fotbollsfestival skulle kunna utvecklas/breddas och kanske inkludera funktionshindrade. Utöka kringarrangemangen för de medföljande föräldrarna – de är en potentiellt stor publik för andra kulturhuvudstadsarrangemang. Artisterna som uppträder på fotbollsfestivalens arrangemang får gärna vara lokala – vi borde samarbeta mer mellan det lokala kulturlivet och idrottsföreningarna. Bjud in fler europeiska lag – särskilt från Lettland. Utveckla All fair-priset. Kringarrangemangen kan även inkludera seminarier, utställningar med mera.

Umeå är innebandyns huvudstad. Det borde framhävas.

Vi måste marknadsföra Umeå som vintersportort. Det är en möjlig konkurrensfördel gentemot Lund. Ett förslag är en SM-vecka med olika vinteridrotter liknande den som var i Sundsvall tidigare i år. En ungdoms-SM/EM-vecka (inklusive kulturaktiviteter) kanske kan vara ett alternativ?

Utnyttja Umeås centrum för idrottsforskning.

Värdegrundsfrågor och konceptet ”hållbar idrott” borde genomsyra alla stora arrangemang i Umeå. Att ha det som en röd tråd vore unikt, även i Europa. Norrlandskommunerna är bättre på dessa frågor än vad man är söderut.

Vi måste nå de inaktiva.

Beachvolleyn: Fler kringarrangemang; utomhusbio, sandskulpturtävling… När turneringen är över bjuds Umeås alla barn att använda planen som stans största sandlåda.

Något som liknar brännbollsyran fast på vintern.

Öppna upp IKSU för barn, arrangemang för kvinnor och unga inaktiva tjejer. Barngrupper där föräldrarna kan göra annat (motsvarande Leos lekland).

Kända elitidrottare som goda förebilder och ambassadörer.

Något som aktiverar många människor på snöskulpturfestivalen och samiska veckan istället för att de bara är publik och tittar på.

Grupp – övrig fritidsverksamhet
Se nyttan i ideell kraft i Umeå, engagemang och drivkraft hos många aktörer.

Synliggör Umeå i Europa genom Umeå som kulturarena – staden.

Anpassa stödet från kommunen till nya kulturyttringar.

Bygg ut kulturlovet för fler aktörer.

”Kulturmässa i Umeå” som växer till sju dagar 2014 (sex dagar 2013, fem dagar 2012 o.s.v.).

Tävlingsdans i Umeå.

Lyft fram Kulturnatta, 24 timmar kultur.

Lyft fram Sveriges största inomhusfestival, Umeå Open.

Arbeta med mer ungdomsutbyten genom att vara mottagande part med tema ungdomsinflytande.

Bjud in volontärer från hela Europa för kulturspridning.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Dialog 2014: Treasures in Leisure