Publicerat 20 september, 2011

Regeringen tydliggör satsning på kulturhuvudstadsåret

Av regeringens budgetproposition, som presenterades tisdag 20 september 2011, framgår att regeringen uppmanar berörda myndigheter att aktivt medverka och stödja kulturhuvudstadsåret i Umeå.

I regeringens budgetproposition bekräftas kulturhuvudstadsårets programområden och strategier som på olika plan ska skapa tillväxt och förnyelse. Regeringen kommer därför att engagera den statliga nivån genom att i sina regleringsbrev till berörda myndigheter ge tydliga uppdrag att aktivt stödja kulturhuvudstadsåret.

– Det är mycket bra och väldigt tydligt att regeringen, i och med att Umeå 2014 lyfts som en särskild rubrik i propositionen, visar att de prioriterar kulturhuvudstadssatsningen och att de satsar och tror på våra bärande idéer. Vårt program för 2014 ska generera en förstärkt kulturell infrastruktur som ska bidra till att gynna besöksnäringen och driva på förnyelsearbete och innovationer i hela samhället, säger Marie-Louise Rönnmark (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott.

Målen med kulturhuvudstad är långsiktiga och därför är strategin att bygga vidare på den befintliga kulturella infrastrukturen – i Umeå, i Sverige och i Europa. Genom att stärka institutionerna, festivalerna och oberoende aktörer säkerställs kvaliteten på genomförandet av kulturhuvudstadsåret. Målet är att skapa hållbara och tillväxtfrämjande nätverk. Något som nu också förstärks av regeringens strategi inför kulturhuvudstadsåret i budgetpropositionen.

– Regeringens strategi ligger i linje med hur vi arbetat redan från start för att stärka Umeå inför 2014 men också för åren därefter, säger Jan Björinge, kulturhuvudstadsdirektör för Umeå 2014. Vi arbetar med att utveckla hållbara samarbeten tillsammans med myndigheter, kulturinstitutioner och näringsliv.

Umeås mål med satsningen på Europas kulturhuvudstad är att främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka internationella relationer.

Regeringen skriver följande om Umeå 2014 i sitt pressmeddelande:

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014
Umeå är utsedd att, tillsammans med Riga i Lettland, vara Europas kulturhuvudstad 2014. Kommunen har påbörjat arbetet med ett program som är baserat på de åtta samiska årstiderna. Programmet är uppbyggt kring en rad olika programområden som omfattar en mångfald av konst- och kulturyttringar, samt turism, friluftsliv och idrott. Jämställdhetsperspektivet är också starkt betonat i programmet. När det gäller de konstnärliga aspekterna i programmet avser regeringen att ge Statens kulturråd och andra myndigheter och institutioner i uppdrag att aktivt stödja kulturhuvudstadsåret.

– Kulturhuvudstadsåret är viktigt för hela landet. För kulturpolitiken är det därför angeläget att redan nu ge en tydlig signal till Kulturrådet och andra myndigheter att aktivt medverka och stödja de konstnärliga delarna i programmet. Regeringen kommer att återkomma med uppdrag till myndigheterna inom kulturområdet. Tillsammans med utbyggnaden och förstärkningen av kultursamverkansmodellen finns goda förutsättningar för en aktiv medverkan från statens sida i kulturhuvudstadsåret, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Bilden: Lena Adelsohn Liljeroth, kultur- och idrottsminister. Foto: Regeringskansliet.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Regeringen tydliggör satsning på kulturhuvudstadsåret