Publicerat 18 november, 2011

Kulturplan ska främja kulturhuvudstadsårets långsiktiga effekter

Västerbottens läns första kulturplan har antagits av fullmäktige för Region Västerbotten. Det är ett grunddokument för en kultursamverkansmodell där Region Västerbotten från 2012 tar över delar av ansvaret för fördelning av statligt stöd till regionala kulturverksamheter.

Tanken med kulturplanen är att den ska användas för att utveckla ett redan dynamiskt kulturliv och bidra till långsiktiga lösningar för ett mångsidigt kulturutbud med hög kvalitet för alla länets invånare. Några av de strategiska utvecklingsområden som kulturplanen pekar på är att stärka ungas delaktighet och inflytande i kulturpolitikens utformning, ökat deltagande och tillgänglighet, kultur som hälsofrämjande faktor och främja regionalt långsiktiga effekter av det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014.

– Kulturplanen är starten på en process att öka närheten mellan regionen, kommunerna och kulturverksamheterna. Vi vill skapa nya möten och samverkansformer, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

I ett första steg omfattas övertagande av det statliga stödet professionell teater- dans- och musikverksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Arbetet med att ta fram en fyraårig regional kulturplan har skett i dialog och samverkan mellan Region Västerbotten, länsinstitutioner och verksamheter, kommunföreträdare och föreningar.

– En stark regional kulturpolitik ska i en förlängning leda till mer kultur och ökade statliga kulturanslag. Kultur ska vara vardagsmat för länets medborgare, säger Nina Björby.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Kulturplan ska främja kulturhuvudstadsårets långsiktiga effekter