Publicerat 26 augusti, 2014

Umeåborna påverkar framtidens Vasaplan

I september 2014 startar idéarbetet inför ombyggnaden av busstorget Vasaplan. Tre gestaltningsgrupper kommer att finnas på plats för att på ett nytt och spännande sätt ge Umeåborna möjlighet vara med och påverka framtidens Vasaplan. Resultatet kommer att utgöra en del av underlaget till den slutliga utformningen.

Vasaplan är och förblir ett nav för den lokala kollektivtrafiken i Umeå. Samtidigt är det en mötesplats, en vistelseplats och ett kommersiellt torg. Inför ombyggnaderna genomförs även en trafikteknisk utredning för att bland annat få svar på hur kollektivtrafiken ska organiseras på bästa sätt. En webbenkät kommer också genomföras så att många resenärer och Umeåbor som ges möjlighet att vara med i processen.

Utformning med idéarbete på nytt sätt
Tre grupper som består av arkitekter och konstnärer kommer under september månad att genomföra aktiviteter på och omkring Vasaplan där. Syftet är att hitta nya sätt att samla in synpunkter och föra dialog med medborgarna om platsen och dess framtida utformning. Aktiviteterna är alltifrån fysiska installationer till film och föreställningar. Medverkande konstnärer och arkitekter är Nyréns och Sven Blume, Poste Restante samt Nivå och Beatrice Hansson.

– Vi provar nya och smått unika sätt att samla in idéer till hur medborgarna vill att Vasaplan ska utformas. Och det känns spännande att vi använder helt andra kompetenser som genomför idéarbetet tillsammans med medborgarna. Vi tror att det kommer att ge viktig kunskap både inför ombyggnaden av Vasaplan men också inför framtida projekt, säger kommunens park- och gatuchef Karin Isaksson.

Projekten ingår i Kulturhuvudstadsårets program.

Undersökningar genomförs i september
Gestaltningsgrupperna genomför sina respektive projekt i september-oktober 2014. Under genomförandet kommer Umeås medborgare och olika intressenter kring Vasaplan att involveras i olika dialog- och gestaltningsarbeten.

Arkitektkontoret Nyréns och konstnären Sven Blume, ”Filmen om Vasaplan”
Umeå kommun tillsammans med Nyréns Arkitekt-kontor och dokumentärfilmaren Sven Blume utarbetar en helt unik form av konstnärlig medborgardialog om Vasaplans framtid. De filmer som skapas under dessa dagar utgör grunden till en utställning om platsen, en idébank inför ombyggnaden samt skelettet till filmprojektet Filmen om Vasaplan. Filmen skapas tillsammans med de som känner platsen bäst – umeborna själva. Genomförande sker på Vasaplan den 4-6 september.

Arkitektkontoret Nivå och konstnären Beatrice Hansson, ”Väntans torg”
Mellan 17-21 september kommer en stor mängd pallar att finnas på Vasaplan. Vad gör man med en pall, med många pallar? Sitter på, flyttar runt, bygger med? En grupp som består av landskapsarkitekter, konstnär och fotograf uppmanar allmänheten att komma till Vasaplan och använda pallen och bygga tillsammans med dem. Pallen är en fysisk föränderlig installation som syftar till att undersöka människors beteende på Vasaplan, där pallens rörelser över torget berättar för oss hur platsen används och kan användas.

En sammanfattande skissbok kommer att färdigställas under hösten, där aktiviteterna på Vasaplan finns dokumenterade tillsammans med tankar, skisser och reflektioner från undersökningen.

Konstnärsgruppen Poste Restante, ”Closing time”
Closing Time är ett interaktivt performenceverk som tar formen av en anhöriglinje till staden Umeå och platsen Vasaplan.

Med vägledning av en telefonist, ger sig varje enskild besökare ut på en vandring genom Nuet och det förflutna, där hen kan spegla sig själv i staden och spåra sina personliga förändringar i stadens
transformation. Upplevelsen av staden som emotionell plats kan få vidare betydelse i den fortsatta gestaltningen av platsen. Verket visas 12 – 14 och 21-23 september dels i Sagateatern och dels på Vasaplan.
Biljetterna släpps den 26 augusti för bokning.

Ger värdefull kunskap inför ombyggnad
– Gestaltningsuppdraget kommer att ge en bred belysning av metoder och frågeställningar och kan ge värdefulla bidrag till underlag för utformningen av Vasaplan, säger Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare, Umeå kommun.

Under arbetets gång kommer medborgarna också att ges möjlighet att lämna synpunkter via webben.

Bakgrund gestaltningsprojektet
Umeå kommun har sökt och fått pengar av det regeringsuppdrag som kallas ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet).

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeåborna påverkar framtidens Vasaplan