Publicerat 4 maj, 2015

Umeå2014s resultat visar på ett lyckat kulturår

En bit in på 2015 kan Umeå blicka tillbaka på ett väl genomfört kulturhuvudstadsår som gett stort kulturellt utbud av hög kvalitet, god publiktillströmning, en positiv totalfinansiering samt starka bidrag till övrig samhällsutveckling.
Umeå2014 presenterar nu sammanställningen av kulturhuvudstadsårets totala finansiering och samtidigt redogör PwC i en preliminär slutrapportering för Umeås styrkor och utvecklingsområden över tid.

Det har varit en imponerande bredd och höjd på finansieringen. Bland annat har Umeå2014 fått finansiering från EU, Umeå kommun, näringsliv, internationella myndigheter och regional finansiering som lett till totalt 453,6 Mkr. Det ska tilläggas att i kulturhuvudstadsansökan redovisades en budget på 410 Mkr, vilket innebär att finansieringsmålen har överträffats med 43,6 Mkr.

En stor del av den ökade finansieringen kommer av den organisationsmodell och arbetsmetod som Umeå2014 använt sig av och som bygger på en nätverksorganisation som uppmuntrar och inbjuder till medfinansiering.

Kulturen är blodomloppet
– Detta visar på att kultur skapar mänsklig utveckling, samhällsutveckling och ekonomisk utveckling. Allt har varit över förväntan och det kan vi tacka alla medskapare för. Kulturen är blodomloppet i ett samhälle och ger oss framtidstro! säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå.

Förutom finansieringen som är direkt kopplad till programverksamheten har kulturhuvudstadsåret påverkat andra delar av samhället. Till exempel har Umeås totala investeringar i infrastruktur med koppling till kulturhuvudstadsåret under 2009 – 2014 uppgått till 1,3 miljarder kronor.

Västerbotten ökade mest
Under kulturhuvudstadsåret presenterades ett stort programutbud; 1 054 programpunkter, allt ifrån mindre aktiviteter till stora arrangemang. Detta har påverkat både det lokala och det regionala näringslivet, inte bara inom kultursektorn. Nämnas kan att Västerbotten uppvisade störst procentuell ökning i jämförelse med resten av landet då det gäller logiintäkter. Västerbottens ökning blev 16,4 procent.

För projektägarna som har varit aktiva under kulturhuvudstadsåret syns en tydlig finansieringsförbättring. Hos knappt 60 procent av projektägarna har finansieringen förändrats i högre grad. Orsaken till denna ökning kommer inte bara från Umeå2014 utan också från exempelvis sponsring eller ökade biljettintäkter.

En stor del av projektägarna (90 procent) har i någon grad integrerat genus, tillgänglighet och mångfald i projekten. Ungefär hälften av projektägarna säger att projekten haft positiv inverkan på miljö/hållbarhet. 86 procent av projekten anser att det har bidragit till den egna organisationens utveckling i högre grad.

Kapitalen har stärkts
I PwC:s preliminära slutrapport av kulturhuvudstadsåret Umeå2014 visar utvärderingen hur Umeås styrkor och utvecklingsområden förändrats över tid. De sju kapitalen; miljö- och naturresurskapital, socialt kapital, intellektuellt kapital, infrastrukturkapital, kultur- och upplevelsekapital, demokrati- och välfärdskapital samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT), som utgör en av grunderna i utvärderingen, har totalt stärkts över tid. De sociala och miljökapitalen har haft den starkaste utvecklingen.

De här åren har också haft en positiv påverkan på utvecklingen inom utbildningsområdet, utveckling då det gäller upplevelsekapital samt förbättringar inom infrastrukturen.
Under 2014 har även Riga varit kulturhuvudstad i Europa. Riga har cirka 6 gånger större invånarantal än Umeå. I resultaten ser man att bägge kulturhuvudstäderna visar på en ökning av deltagare i kulturella event, i många fall ligger Umeå på nästan samma siffror som Riga, i vissa fall högre trots att Riga är en större stad. Över 800 000 har besökt Umeå2014-events under kulturhuvudstadsåret och biljettförsäljningen hos de större biljettförsäljningsaktörerna i Umeå har ökat med 39 procent under 2014, jämfört med åren 2009 – 2013.

Kulturlivet väcker intresse
Det internationella intresset har varit stort inför och under kulturhuvudstadsåret. Synligheten i medier runt om i Sverige och världen har passerat 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat – till sammanlagt 380 miljoner kronor för perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015.

– Under kulturhuvudstadsåret har vi kunnat ta del av ett rikt kulturutbud som banar väg framåt. Den utveckling vi sett har höjt den kulturella nivån och det är bra att nu få det svart på vitt. Vi kan även konstatera att framgången har påverkat annan samhällsutveckling för Umeå och regionen, säger Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014 och kulturchef i Umeå kommun.

Mer information:
Umea2014:s finansiering (PDF)
Jämförelse Umeå-Riga (PDF)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå2014s resultat visar på ett lyckat kulturår