Publicerat 4 juni, 2015

Umeå flyttade gränserna

Ett väl genomfört kulturhuvudstadsår som gett stort kulturellt utbud av hög kvalitet, god publiktillströmning, en positiv totalfinansiering samt starka bidrag till övrig samhällsutveckling. Nu när Umeå2014 formellt avslutar kulturhuvudstadsprojektet kan Umeå blicka tillbaka på ett lyckat kulturår.

fin1_sveDet har varit en imponerande bredd och höjd på finansieringen. Bland annat har Umeå2014 fått finansiering från EU, Umeå kommun, näringsliv, internationella myndigheter och regional finansiering som lett till totalt 455,3 miljoner kronor. Det ska tilläggas att i kulturhuvudstadsansökan redovisades förväntade intäkter på 410 miljoner kronor, vilket innebär att finansieringsmålen har överträffats med 45,3 miljoner kronor.

fin2_sveEn stor del av den ökade finansieringen kommer av den organisationsmodell och arbetsmetod som Umeå2014 använt sig av och som bygger på en nätverksorganisation som uppmuntrar och inbjuder till medfinansiering.

– Detta visar på att kultur skapar mänsklig utveckling, samhällsutveckling och ekonomisk utveckling. Allt har varit över förväntan och det kan vi tacka alla medskapare för. Kulturen är blodomloppet i ett samhälle och ger oss framtidstro!, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå.

Påverkat samhället
Förutom finansieringen som är direkt kopplad till programverksamheten har kulturhuvudstadsåret påverkat andra delar av samhället. Till exempel har Umeås totala investeringar i infrastruktur med koppling till kulturhuvudstadsåret under 2009–14 uppgått till 1,3 miljarder kronor.

Under kulturhuvudstadsåret presenterades ett stort programutbud; 1054 programpunkter, allt ifrån mindre aktiviteter till stora arrangemang. Detta har påverkat både det lokala och det regionala näringslivet, inte bara inom kultursektorn. Västerbotten har till exempel haft störst procentuell ökning i jämförelse med resten av landet då det gäller logiintäkter. Ökningen blev 16,4 procent.

Positiv inverkan på mångfald och hållbarhet
För projektägarna som har varit aktiva under kulturhuvudstadsåret syns en tydlig finansieringsförbättring. Hos knappt 60 procent av projektägarna har finansieringen förändrats i högre grad. Orsaken till denna ökning kommer inte bara från Umeå2014 utan också från exempelvis sponsring eller ökade biljettintäkter.

En stor del av projektägarna (90 procent) har i någon grad integrerat genus, tillgänglighet och mångfald i projekten. Ungefär hälften av projektägarna säger att projekten haft positiv inverkan på miljö/hållbarhet. 86 procent av projekten anser att det har bidragit till den egna organisationens utveckling i högre grad.

Sju kapital utvärderas
PwC, som utvärderar kulturhuvudstadsåret, presenterade vid kulturhuvudstadsberedningens sammanträde den 4 maj 2015 hur Umeås styrkor och utvecklingsområden förändrats över tid. De sju kapitalen; miljö- och naturresurskapital, socialt kapital, intellektuellt kapital, infrastrukturkapital, kultur- och upplevelsekapital, demokrati- och välfärdskapital samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT), som utgör en av grunderna i utvärderingen, har totalt stärkts över tid.

De sociala och miljökapitalen har haft den starkaste utvecklingen. De här åren har också haft en positiv påverkan på utvecklingen inom utbildningsområdet, utveckling då det gäller upplevelsekapital samt förbättringar inom infrastrukturen.

Stor ökning av biljettförsäljningen
Under 2014 har även Riga varit kulturhuvudstad i Europa. Riga har cirka sex gånger större invånarantal än Umeå. I resultaten ser man att bägge kulturhuvudstäderna visar på en ökning av deltagare i kulturella event, i många fall ligger Umeå på nästan samma siffror som Riga, i vissa fall högre trots att Riga är en större stad. Över 800.000 har besökt Umeå2014-evenemang under kulturhuvudstadsåret och biljettförsäljningen hos de större biljettförsäljningsaktörerna i Umeå har ökat med 39 procent under 2014, jämfört med åren 2009–13.

– Under kulturhuvudstadsåret har vi kunnat ta del av ett rikt kulturutbud som banar väg framåt. Den utveckling vi sett har höjt den kulturella nivån och det är bra att nu få det svart på vitt. Vi kan även konstatera att framgången har påverkat annan samhällsutveckling för Umeå och regionen, säger Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014 och kulturchef i Umeå kommun.

Världens intresse
Det internationella intresset har varit stort inför och under kulturhuvudstadsåret. Synligheten i medier runt om i Sverige och världen har passerat två miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår, lågt räknat, till sammanlagt 380 miljoner kronor för perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015.

Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen att utveckla och visa sitt kulturliv för hela Sverige och världen. Föreningar, organisationer och institutioner skapade arrangemang som placerade Umeå på kartan – som en självklar kulturstad, med en alldeles unik drivkraft och anda.

– Genom Umeå2014:s fönster kunde den enorma skaparkraft som finns, och har funnits länge i Umeå, exponeras under kulturhuvudstadsåret. Kommunikationen präglades under hela vägen, från ansökning till genomförande, av Umeå2014:s kärnvärden medskapande, nyfikenhet och passion. Fler kännetecken var nytänkande, mångfald, utveckling, jämställdhet och hållbarhet, säger Elisabeth Lind, kommunikationschef Umeå2014.

Det här är bara början
– Umeå är idag inte samma stad som när vi började arbeta med kulturhuvudstadsåret. Under resans gång har vi berikats med otaliga erfarenheter och dragit många värdefulla lärdomar. Vi ser vikten av att låta kulturen ta plats inom alla samhällsområden. Vi känner oss mycket nöjda med kulturhuvudstadssatsningen! Vi har flyttat gränserna och är idag en tydligare aktör i Sverige, Europa och världen. Genom goda samarbeten och aktivt nätverksarbete har vi idag en bra grogrund för fortsatt utveckling, inte bara i Umeå utan i hela det nordliga rummet. Det här är bara början…, betonar Marie-Louise Rönnmark.

– Det finns ett stort värde i att fortsätta utveckla, och ta vara på den drivkraft och inspiration som vi upplevt under projekttiden. Oavsett om vi talar om operativa kulturprojekt eller mer strategiska och metodutvecklande. Två konkreta exempel är arbetet med European Green Capital 2017, där Umeå återigen är en av de fyra städer som nominerats vidare till final, och Umeås stundande 400-årsjubileum år 2022. Umeås kulturliv har gjort ett fantastiskt jobb under kulturhuvudstadsåret, avslutar Fredrik Lindegren.

Mer information:
Umea2014:s finansiering (PDF)
Resultat Umeå-Riga (PDF)

Bilden: Mimie och Maxida Märak. Foto: Anders Magnusson.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå flyttade gränserna