Publicerat 28 september, 2015

Effekter att hämta hem efter Umeå2014

Umeå har nu att hämta hem och ta vara på en mängd effekter som påverkat staden positivt. Effekter som att kulturutbudet förstärkts med nya festivaler, arrangörer och ökad kompetens. En publiktillströmning som fortsätter och ger nya arbetstillfällen. En samisk kultur som tar sitt berättigade utrymme. Tio år efter fullmäktiges beslut att ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad kan politikerna se tillbaka på ett framgångsrikt kulturhuvudstadsår som även varit ekonomiskt lönsamt.

I samband med Umeå2014:s redovisning i kommunfullmäktige den 28 september 2015 premiärvisades också filmen ”Umeå – Keeping the momentum”, med specialmusik komponerad av Morgan Ågren från Umeå.

– Jag är stolt över att vi var modiga nog att fatta beslut om att göra denna europeiska kulturhuvudstadssatsning för tio år sedan. Medskapande har varit en kraftfull metod under genomförandet och har stärkt kulturen i Umeå, och likaså bidragit starkt till att Umeå nu flyttat fram sina positioner som kulturhuvudstad i Europa, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå.

Efter tio år av förberedelse och genomförande av kulturhuvudstadsåret står det klart att kulturutbudet har förstärkts med både nya festivaler och arrangörer. Mellan 2005 och 2015 har det årliga kommunala stödet till festivaler ökat från 2,7 mnkr till 6,5 mnkr, det vill säga en ökning av festivalstödet på 143 procent. Under samma period har 14 nya föreningar fått förutsättningar att motta ett årligt verksamhetsstöd för sina verksamheter och det reella stödet har ökat med 64 procent, från 6 mnkr till 9.9 mnkr.

– Satsningen på kulturhuvudstadsåret har inte bara bidragit till ett rikare kulturutbud under 2014, det har också stärkt kulturen på lång sikt och gjort det möjligt för fler föreningar och festivaler att utvecklas, säger Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014 och kulturchef i Umeå kommun.

Finansieringsmål och överskott
Av Umeå2014s totala finansiering om 455,3 mnkr har kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott disponerat 41 procent. Den övriga finansieringen kommer av den organisationsmodell och arbetsmetod som Umeå2014 använt sig av som inbjuder till medfinansiering. I kulturhuvudstadsansökan redovisades en budget på 410 mnkr, vilket innebär att finansieringsmålen har överträffats med 45,3 mnkr.

Vid årets slut beräknas överskottet för kulturhuvudstadsprojektet vara cirka 4,8 mnkr av avsatta medel på totalt 186,3 mnkr (rörelsekapitalet). Ett överskott som förhoppningsvis kan återföras till de aktörer som varit med och skapat mycket av värdet i kulturhuvudstadsåret.

Orsaken till överskottet är bland annat att några beslutade projekt inte kunde genomföras av projektägarna. Den enskilt största posten 2 mnkr var att ett beslutat förlustbidrag till Elektra inte behövde betalas ut.

Resultat och utvärderingar
En stor del av projektägarna (mer än 90 procent) har integrerat genus, tillgänglighet och mångfald på något vis i sina projekt. Ungefär 80 procent av projektägarna säger att projekten haft positiv inverkan på miljö/hållbarhet. 86 procent av projekten anser att det har bidragit till den egna organisationens utveckling i högre grad.

Under kulturhuvudstadsåret har också den samiska kulturen flyttat fram sina positioner. 45 procent av projektägarna svarar i projektutvärderingen att de förändrat sin syn på den samiska kulturen.

Kulturhuvudstadsprojektet har studerats av Umeå universitets forskningsprogram ”Culture and Cities”, och även genererat en rad examens- och studentarbeten. Umeå2014 utvärderas därtill av PwC som nu publicerar sin slutrapport. I dagarna publicerades också EU-kommissionens slutrapport om Umeås och Rigas europeiska kulturhuvudstadsår. I oktober kommer slutligen Statskontorets rapport, som på uppdrag av regeringen utvärderat de statliga institutionernas medverkan i att genomföra kulturhuvudstadsåret.

I samband med redovisningen i fullmäktige medverkade Benny Marcel, numera direktör vid Nordisk Kulturfond, tidigare bland annat generaldirektör på Kulturrådet. Benny Marcel var regeringens observatör under kulturhuvudstadsprocessen.

– Det är oerhört intressant att Umeå2014 och idén om medskapande också fick genomslag nationellt och internationellt. Inte minst genom ökat samarbete mellan nationella, regionala och lokala aktörer, vilket ledde till fördjupade och nya nätverk, konstaterar Benny Marcel.

– Även om det idag inte går att helt utläsa de långsiktiga resultaten av alla insatser har den framsynta politiken som förts i Umeå, för konsten och kulturens bästa, skapat helt nya möjligheter. Fler Umeåbaserade aktörer än tidigare har nu tagit plats, säger Benny Marcel.

EU:s utvärderare James Rampton vid Centre for Strategy and Evaluation Services medverkade under sammanträdet via en inspelning, där han kommenterade de viktigaste insikterna från utvärderingen.

I EU:s slutrapport lyfts bland annat medskapandets betydelse för programmet fram som en framgångsfaktor: ”The Open Source approach allowed the city’s cultural sector considerable opportunity to shape the programme in a way that was authentic, reflecting Umeå, its context and its character; on the whole, it was not developed by “outsiders” – a risk that many ECoC face.” (Ex-Post Evaluation of the European Capitals of Culture, Final Report, s 39).

Under 2014 har även Riga varit kulturhuvudstad i Europa. Riga har cirka sex gånger större invånarantal än Umeå. I resultaten visar bägge kulturhuvudstäderna en ökning av deltagare i kulturella arrangemang, och i många fall ligger då Umeå på nästan samma eller högre siffror som Riga. Över 800 000 besökte Umeå2014-arrangemang under kulturhuvudstadsåret och biljettförsäljningen hos de större biljettförsäljningsaktörerna i Umeå ökade med 39 procent under 2014, jämfört med åren 2009 – 2013.

Det internationella intresset var stort inför och under kulturhuvudstadsåret. Synligheten i medier runt om i Sverige och världen passerade 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat – till sammanlagt 380 miljoner kronor för perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015.

Filmen som premiärvisades under fullmäktigesammanträdet publiceras på webbplatsen umea2014.se tisdag 29 september.

Rapporter och utvärderingar av Umeå2014 finns samlade här

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Effekter att hämta hem efter Umeå2014