Grafisk manual

Umeå2014:s kommunikation präglades under hela projekttiden, från ansökning till genomförande, av kärnvärdena medskapande, nyfikenhet och passion. Umeå2014 var ett komplext projekt med många parter och medskapande aktörer, vilket ställde särskilda krav på transparens och flexibilitet. De primära målgrupperna för kommunikationen var medborgare i Umeå och potentiella besökare på regional, nationell och internationell nivå. Andra målgrupper var projektägare, medskapare, partners, sponsorer samt organisationer och myndigheter med anknytning till kulturhuvudstadsåret.

Eftersom projektet var en smältdegel av många intressenter behövde kommunikationen vara enhetlig, tydlig och konsekvent. Och eftersom den skulle locka till delaktighet behövde den vara kreativ och inspirerande. Så här i efterhand kan Umeå2014:s kommunikation sammanfattas som väl fungerande. Projektets identitet, med såväl grafiska element (”hjärtat”, ”supergrafiken” och logotypen) som riktlinjer kring huvudbudskapen, den samiska årstidscykeln och bildmanér i mosaikform, gav en bra grund för en lyckad marknadsföring. Identiteten samlade hela projektet – med dess kontrastfyllda kulturyttringar – i en flexibel men stringent form. Umeå2014 lyckades med hjälp av den skapa igenkänning och samtidigt förmedla många olika berättelser och perspektiv.

Umeå2014:s grafiska manual har fungerat som en pedagogisk verktygslåda att hämta färger, manér och inspiration ur. Nu är kulturhuvudstadsåret över och vi lägger manualen åt sidan för denna gång. Men som en brygga in i framtiden vill vi att hjärtat ska leva vidare – som bärare av kultur, kännetecknad av kreativitet, öppenhet och medskapande.

Manualen beskriver de olika delarna i den grafiska profilen för Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad. Hur symbol, logotyp, färger, teckensnitt och bilder ska användas i exempelvis annonser, affischer och profilmaterial.

Digital strategi

En viktig del i arbetet under kulturhuvudstadsåret är att Umeå2014 ska informera om evenemang och upplevelser, men också arbeta för att väcka engagemang. Det gäller både på vår egen webbplats som i sociala medier.

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Informationsmaterial | Grafisk manual