Photo: Anna-Karin Drugge

Organisation

Umeå2014 var ett projekt inom Umeå kommun som drevs av Umeå2014-teamet under ledning av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott. Umeå2014-teamet jobbade med att marknadsföra kulturhuvudstadsåret, ge råd om hur kulturaktörer kunde utveckla och finansiera sina projektidéer, inspirera, organisera, samordna och hålla presentationer om Umeå2014 och projektets betydelse.

Umeå2014-teamet bestod av ett antal arbetsgrupper med olika uppgifter.

Ledningsgruppen har haft det övergripande ansvaret för kulturhuvudstadsprojektet. Ledningsgruppen ansvarade bland annat för finansiering, konstnärlig kvalité i kulturhuvudstadsprojekten, kontakt med kulturdepartementet och kulturrådet och övergripande och strategisk kommunikation inför och under kulturhuvudstadsåret.

Programgruppen tog emot och hade hand om projekt samt förde en dialog med alla medskapande.

Det samiska konstnärliga rådet utvecklade, kvalitetssäkrade och gav råd kring det samiska innehållet under kulturhuvudstadsåret.

Kommunikationsgruppen hade hand om kommunikation, samt marknadsförde och spred information om Umeå2014.

Det var kulturaktörerna i Umeå och den nordliga regionen som fyllde kulturhuvudstadsåret med innehåll i form av projekt och evenemang under 2014. Umeå2014-teamet stöttade och gav råd till personer med projektidéer.

Kulturhuvudstadsutskottet var kommunstyrelsens organ för att genomföra Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad. Utskottet bestod av politiker som ansvarade för att målen för projektet uppfylldes, ekonomi och organisation. Utskottet ledde och samordnade Umeå kommuns samarbete med externa intressenter i Umeå, i den nordliga regionen och i övriga Sverige och världen. Kulturhuvudstadsutskottet beslutade bland annat om användningen av de medel som anvisades till genomförandet av Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad.

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Organisation