Samarbete med myndigheter och nationella kulturinstitutioner

I sina regleringsbrev för 2012 och 2013 gav Sveriges regering en rad myndigheter i uppdrag att medverka i och stödja kulturhuvudstadsåret i Umeå. I samband med budgetproposition hösten 2012 blev det klart att regeringen också avsatte 75 miljoner i särskilda medel för Umeå2014. Dessa medel fördelades via Kulturrådet. I uppdragen ingick att lämna rapporter om samverkan.

statskon_svartvitStatskontoret

Statskontorets utvärdering redogör för de statliga medlen till kulturhuvudstadsårets program och de insatser som genomförts av myndigheter och institutioner med uppdrag att samverka med kulturhuvudstadsåret. De aktiviteter som genomförts med hjälp av statliga meded har på flera sätt främjat främst de nationella kulturpolitiska målen och i viss mån relevanta nationella tillväxtpolitiska och utrikespolitiska mål.

Statskontorets utvärdering (pdf)

kulturradet_logoStatens kulturråd

Kulturrådet hade i uppdrag att särskilt beakta Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 i sin bidragsgivning. De har även samverkat med myndigheter och institutioner som har haft uppdrag i sina regleringsbrev om Umeå2014.

Sammanställning av Kulturrådets insatser med koppling till Umeå 2014, 2015-03-17 (pdf)

Redovisning av uppdraget till Kulturrådet, 2013-10-30 (pdf)

Redovisning av uppdraget till Kulturrådet och de andra myndigheterna, 2015-04-29 (pdf)

 

ajttelogoÁjtte – svenskt fjäll- och samemuseum

Tillsammans med Sameslöjdsstiftelsen Sami Duodji genomfördes en utställning med modern samisk design och historisk bakgrund.

Ájttes medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014, 2015-02-20 (pdf)

Ájttes medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014, 2013-09-18 (pdf)

 

designc

Arkitektur- och designcentrum

Samverkade med Umeå2014 i en rad delprojekt under Urban Forum.

Redovisning av samarbetet mellan ArkDes och Kulturhuvudstadsåret Umeå2014, 2015-02-20 (pdf)

Samarbetet Arkitektur- och designcentrum / Umeå2014 (pdf)

 

fflh9Forum för Levade historia

Bland annat vill Forum för Levande historia genomföra en temadag för elever i årskurs 9 i Umeå kommun på Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Rapport om samarbetet med Umeå kommun 2014, 2013-09-24 (pdf)

 

inssprfolmmInstitutet för språk och folkminnen

I planen för verksamheten vid Institutet för språk och folkminnen 2013 var samarbetet med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 ett prioriterat område.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 – Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter

Genomförda och planerade insatser för medverkan i Umeå2014, 2013-09-27 (pdf)

 

knnamndenKonstnärsnämnden

Målet var att presentera relevant och ny kunskap kring konstnärers ekonomiska och sociala villkor, att stödja konstnärer som vill presentera nya verk under 2014 och att utveckla internationella konstnärliga utbyten.

Konstnärsnämndens slutredovisning – Umeå Europas kulturhuvudstad 2014, 2015-03-01 (pdf)

Genomförda insatser och planer, 2013-10-01 (pdf)

 

dramaten_svartKungliga Dramatiska Teatern

Samarbeten avtalades med Umeå teaterförening, Riksteatern och Samiska teatern, som i sin tur samverkade direkt med Umeå kommun.

Slutredovisning – Dramaten och Umeå kulturhuvudstad 2014, 2015-01-28 (pdf)

Dramaten och Umeå kulturhuvudstad 2014 – Återrapportering, 2013-10-01 (pdf)

 

operanlogga3Kungliga Operan AB

Redovisning från Kungliga operan, 2013-10-10 (pdf)

 

lansstttyyLänsstyrelsen Västerbotten

Ett av Länsstyrelsens uppdrag var att främja regional tillväxt och de har därför arbetat både internt och externt för att främja insatser för Umeå2014.

Rapportering av uppdrag som rör kultursamverkan, 2015-03-03 (pdf)

Rapportering av uppdrag som rör kultursamverkan, 2013-09-30 (pdf)

 

modmus6Moderna Museet

Under kulturhuvudstadsåret samverkade Bildmuseet i Umeå och Moderna Museet inom det pedagogiska fältet.

Samverkan med Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014, 2015-02-25 (pdf)

Rapport Uglycute/Hamnmagasinet, 2015-01-16 (pdf)

Rapport om Moderna Museets medverkan i Umeå2014, 2012-10-07 (pdf)

 

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

nationalmuseum7

Genom ett samarbete med Västerbottens museum bidrog Nationalmuseum med perspektiv på Sveriges historiska utveckling i ett internationellt och mångkulturellt sammanhang med konsten som gränsöverskridande bärare av olika tiders värderingar och normer.

Slutredovisning Umeå2014, 2015-02-26 (pdf)

Återrapportering av genomförda insatser och plan för fortsatt samarbete, 2013-09-30 (pdf)

 

naturhistoriska8Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska museers samarbetsorganisation som består av svenska museer, botaniska trädgårdar, naturum och djurparker hade sitt årsmöte inklusive studiedagar i Umeå.

Redovisning av återrapporteringskrav Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 (2015-02-09) / Redovisning av projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014, 2015-02-03 (pdf)

Rapport av åtgärder, 2013-10-16 (pdf)

 

nordiskamusNordiska museet

Diskussioner kring eventuella utlån av utställningar inför kulturhuvudstadsåret fördes med Västerbottens museum.

Återrapportering av genomförda aktiviteter inom ramen för Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014, 2015-02-26 (pdf)

Återrapportering av Stiftelsen Nordiska museets medverkan, 2013-09-18 (pdf)

 

nfhslfrNämnden för hemslöjdsfrågor

NFH koncentrerade sina insatser till att arbeta med länshemslöjdskonsulenterna i norrlänen samt deras huvudmän.

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014, 2015-02-13 (pdf)
Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014, 2015-02-13 – bilaga (pdf)

Redovisning av regeringsuppdrag, 2013-09-30 (pdf)

 

RAA_logo_farg_cmykRiksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets ambition var att söka och ingå i nya samverkanskonstellationer; att kulturarvs- och kulturmiljöfrågor skulle ingå som viktiga delar av programmet; samt att långsiktiga effekter om kulturmiljöns betydelse för samhällsutvecklingen skulle tas tillvara.

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014, 2015-02-16 (pdf)

Redovisning av uppdraget att medverka i Umeå2014, 2013-09-27 (pdf)

 

riksarkivet2Riksarkivet

Riksarkivets största satsning i arbetet med Umeå2014 var skapandet av en digital arkivkalender där det varje dag under 2014 publicerades ett nytt arkivdokument med koppling till dagens datum och Umeåområdet.

Redovisning av genomforda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014, 2015-02-25 (pdf)

Redovisning av Riksarkivets arbete med Umeå2014, 2013-10-02 (pdf)

 

riksteatern3Riksteatern

Riksteatern medverka i Umeå2014 med föreställningar, utvecklingsprojekt, regional verksamhet, kommunikationsinsatser och mycket mer.

Redovisning av Riksteaterns insatser under kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 , 2015-02-27 (pdf)

Redovisning av Riksteaterns insatser inför Umeå2014, 2013-10-10 (pdf)

 

riksutst3Riksutställningar

Genomförde bland annat Samtidskonstdagarna i Umeå. Där samlas verksamma inom samtidskonsten.

Riksutställningar redogörelse Umeå2014, 2013-09-25 (pdf)

 

histrorisna4Statens historiska museer

Bland annat lånade Västerbottens museum in föremål till projektet Rock Art in Sápmi.

Redovisning av statens historiska museers genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014, 2015-02-27 (pdf)

Redovisning av uppdrag enligt regleringsbrev för 2013, 2013-10-02 (pdf)

 

statenskanstrod6Statens konstråd

Som en del i arbetet kring Umeå2014 och stadsutvecklingsprojektet Urban Forum samverkade Umeå kommun med Statens konstråd kring omgestaltning av Vasaplan, stadens centrala bussterminal.

Redovisning av insatser för Umeå Europas kulturhuvudstad 2014, 2015-02-20 (pdf)

 

vkmus28Statens museer för världskultur

Framförallt diskuterades fyra utställningsprojekt mellan myndigheten och kulturhuvudstadsårets projektledning.

Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå Kulturhuvudstadsår från Statens museer för världskultur, 2015-03-24 (pdf)

Redovisning av kontakter och förberedelser inför Umeå2014, 2013-10-10 (pdf)

Dömda – en projektbeskrivning (pdf)

 

Statens_Musikverk_logo_2radStatens musikverk

Statens musikverk prioriterade under 2013 samarbeten med Umeå inför kulturhuvudstadsåret, främst genom fördelning av ekonomiskt projektstöd men också genom ett flertal verksamhetsbesök Statens musikverks ledning, Musikplattformen och Musik- och och teatermuseet.

Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 , 2015-03-02 (pdf)

Redovisning av insatser inför Umeå2014, 2013-09-30 (pdf)

 

SFI_logo_sve_sSvenska Filminstitutet

Filminstitutet har under lång tid framhållit behovet av en större nationellt intressant filmfestival i norra delen av Sverige. Umeå har goda förutsättningar att skapa en sådan. Frågan har vid flera tillfällen diskuterats med Umeå kommun, Region Västerbotten och med kulturhuvudstadskansliet.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 – slutredovisning, 2015-03-02 (pdf)

Insatser för Umeå Europas kulturhuvudstad 2014, 2013-10-16 (pdf)

 

TillvaxtverketTillväxtverket

Tillväxtverkets arbete med kulturhuvudstadsåret ingick som en insats i programmet för kulturella och kreativa näringar under 2013 och 2014.

Uppdrag från Umeå2014 – inrapportering av ekonomiskt underlag från Tillväxtverket kring insatser/uppdrag som genomförts under kulturhuvudstadsåret 2014, 2015-02-23 (pdf)

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag, 2013-09-26 (pdf)

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Samarbete med myndigheter och nationella kulturinstitutioner