Image for ”Challenging Power”

Projektets aktiviteter:

Maktstrukturer

Challenging Power

Challenging Power är en del av kulturhuvudstadsåret och handlar om att utmana maktförhållanden, att lyfta frågor om norm och makt i ett strukturellt sammanhang för att få till stånd långsiktiga förändringar, inom och genom kulturen. Det handlar exempelvis om att ställa frågor som: Vem har tillgång till kulturen? Vem är utövaren och vem är konsumenten av kultur? Vilka representationer gestaltas inom scenkonsten, vems perspektiv förs ut?

Ambitionen för Umeå2014 har varit att detta ska genomsyra hela programåret genom bland annat:

  • Satsningar på normkritiska projekt.
  • Erbjuda stöd till projektägare i deras normkritiska arbete.
  • Följa upp hur projekten arbetar med jämställdhet och tillgänglighet via enkäter och dialog.
  • Bidra till att skapa plattformar och forma nätverk för problematisering, diskussion och samverkan i form av seminarier, konferenser och mer långsiktiga forum.
  • Ta tillvara, synliggöra och sprida erfarenheter från Challenging Power lokalt, samt i Sverige och Europa.

Teaterprojektet Making Senses är också en del av Challenging Power.

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Challenging Power