Image for ”Årstidernas park”

Årstidernas park

Som en del av stadsutvecklingen mellan broarna i Umeå invigs Lugn och Ro – de åtta årstidernas park under vårdandets årstid. Via en medskapandeprocess fyller invånarna parken med innehåll som leker med skalor, funktioner, färger och material. På så vis blir parken en dynamisk plats som bidrar till att vitalisera älvstråket i centrala Umeå. Många olika aktiviteter pågår under hela 2014.

Arrangör: Umeå kommun
Mer info: http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadsplaneringochbyggande/projekt/stadenmellanbroarna/arstidernasparklugnochro.4.40b4bae811ad401e2e1800095767.html
Kontakt Anna Flatholm
anna.flatholm@umea.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Årstidernas park